Giậm chân ba tiếng kêu trời,
Nợ sớm xa đàng nợ, duyên sớm đổi dời đàng duyên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001