Giậm chân đấm ngực kêu trời,
Vợ chồng chưa mấy năm trời lại xa.
Chân trời xứ lạ xót xa,
Cái đời lính mộ khổ là biết bao!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001