Giầu ăn ba bữa, khó cũng đỏ lửa ba lần


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)