Giấc hoè giấc quế êm êm,
Chữ trung chữ hiếu mẹ tìm mẹ ru.
Ru con ước những khang cù,
Ru con tạc tỉnh hữu chu(?) đạo thường.
Ru con bất khải bất môn(?),
Ru con ứng chiếu cầu hiền quốc gia.
Ru con đoan chính thái hoà,
Ru con ngũ phúc tam đa tứ thời.
Ru con con đã ngủ rồi,
Mẹ ru con ngủ mẹ thời mới yên.
Ru rồi, rồi mẹ lại khuyên,
Lục thao tam lược chẳng quên đâu là.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001