Giả đi thăm lúa ngoài đồng,
Kẻo mà người đón, người trông, người chờ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001