Giả đò neo chiếc thuyền tình,
Bạn bè mối lái tơ mành gấp ghe.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001