Giả đò mua khế bán chanh,
Giả đi đòi nợ thăm anh kẻo buồn.


Khảo dị:
Giả đò mua khế bán chanh,
Giả đi đòi nợ thăm anh đỡ buồn.
Giả đò mua hẹ bán hành,
Đi ngang qua ngõ
thăm anh kẻo buồn.
Giả đò mua hẹ bán hành,
Vô ra chợ Cống
thăm anh kẻo buồn.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975