Giả đò bị gậy đi xin,
Coi người bạn cựu có nhìn ta không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001