Giường rộng thì ghé lưng vào,
Nghìn năm ai có tơ hào đến ai.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009