Giường dọc mà trải chiếu ngang,
Mỗi đứa một góc, anh than em sầu.
Nghe chim nó hót rầu rầu,
Dứa bao nhiêu trái, em sầu bấy nhiêu.
Em xin anh để em trải chiếu phải chiều,
Cho hai đứa vào giữa, cho hết điều thở than.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001