Giương cung sắp bắn phượng hoàng,
Chẳng may lại phải một đàn chim ri.
Lấy sào mà đuổi nó đi,
Nó kêu ríu rít kẻo thì điếc tai.


Khảo dị:
Giương cung rắp bắn phượng hoàng,
Không ngờ lại phải một đàn chim ri.
Lấy sào rắp đuổi nó đi,
Kẻo kêu ríu rít vậy thì điếc tai.
Giương cung bắn phượng hoàng,
Chẳng may lại phải một đàn chim ri.
Lấy sào mà đuổi nó đi,
Nó kêu réo rắt kẻo thì điếc tai.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001