Giơ tay vít ngọn tre còng,
Hỏi thăm anh thử trong lòng thương ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001