Giơ tay khoát bạn khoan cười,
Mua lầm bạc giả tại người bán buôn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001