Giăng cung mà bắn con chim huỳnh,
Sè lông nó đỡ đạn, trụ mình nó không bay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001