Giúp nhau khi đói mới hay,
Nói chi bù cặp những ngày ấm no.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)