Gió thổi buồm bê, bốn bề quạnh vắng,
Thiếp cách mặt chàng không nhắn, nỏ nhe.
Một mình em đứng giữa thuyền bè,
Tựa hồ như con ve nọ hay ve ve kêu sầu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001