Gió nam thổi lạnh phòng hương,
Bữa nay mới biết tình thương của nàng.
Dạo chơi cho biết đủ đàng,
Hoạ may có gặp bạn vàng gá duyên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001