Gió nam non thổi lòn hang dế,
Tiếng anh học trò mưu kế để đâu?
- Mưu kế anh để lại nhà,
Ai dè em hỏi anh mà đem theo.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001