Gió nam non thổi lòn hang chuột,
Nghe em có chồng anh đứt ruột, đứt gan.
Gió vàng hiu hắt đêm thanh,
Đường xa dặm vắng, xin anh đừng về.
Mảnh trăng đã trót lời thề,
Làm chi để gánh nặng nề riêng ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001