Gió nồm là gió nồm nam,
Trách người quân tử ăn tham không giàu.
Gió nồm là gió nồm nôm,
Trách người quân tử có mồm không ăn.


Khảo dị:
Gió nồm là gió nồm nam,
Trách chàng quân tử ăn tham không chào.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970