Gió mùa hè con ve kêu tiếng dế,
Thiếp cảm ơn chàng bóng xế trăng nghiêng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001