Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn,
Âm can trời, nhớ bạn khi xưa.
Biển có cạn, nhưng lòng không cạn,
Non có mòn, nghĩa bạn chẳng vong.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001