Gió hiu hiu dây chìu đứt đoạn,
Âm can trời nhớ bạn ta xưa.
Bạn cũ xưa nay đà liệt bộ,
Giả khách đàng thượng lộ hỏi thăm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001