Gió hiu hiu chiều ruột thắt,
Nhìn sao bên bắc, nước chảy bên đông.
Ai xui chi những vợ vợ, chồng chồng,
Không biết đây với đó dây tơ lòng có xe?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)