Gió giục đưa duôn, lan hường từ nhuỵ,
Anh có thấy nàng chiều luỵ mẹ cha.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001