Gió day thì mặc gió day,
Xin cho cây cứng, lá dày thì thôi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)