Gió chiều thổi héo ngọn dừa,
Dứt tình tại bạn em chưa tiếng gì.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001