Gió bay cầu thấp cầu cao,
Gió bay cầu nào con chỉ mẹ coi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001