Gió bên đông, động bên tây,
Tuy rằng nói đấy nhưng đây chạnh lòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001