Gió đẩy đưa rau dừa dịu dịu,
Anh thương nàng liệu điệu xuống lên.
Gió đưa trăng cho muỗi mòng xao xuyến,
Anh xa nàng vì tiếng thị phi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001