Gió đẩy đưa phơ phất ngọn cờ,
Anh đây lỡ vận tại chờ duyên em.
Làm thơ nước mắt nhỏ lem,
Tương tư sầu muộn vì em có chồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001