Gió đưa trăng thì trăng đưa gió,
Quạt nọ đưa đèn, đèn có đưa ai?
Trăm năm đá nát vàng phai,
Đá nát mặc đá, vàng phai mặc vàng!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001