Gió đưa trăng là trăng đưa gió,
Trăng lặn rồi, gió biết đưa ai.
Gió đưa trăng thì trăng đưa gió,
Quạt nọ đưa đèn, đèn có đưa ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001