Gió đưa trái mít qua rào,
Chiều mai họ tới, không biết chào người mô.
Chào thời chào mẹ chào cha,
Chào ông bưng quả, chào bà mai dong.
Anh chào chén rượu cho xong,
Tiền heo, bạc dẽ, đôi vòng trăm hai.
Ruộng sính lễ đi sáu sào dài,
Sau ra chào họ, họ cho hai chục đồng.


Khảo dị:
Gió đưa trái mướp qua rào,
Đến mai họ tới biết chào làm sao.
Chào thời chào mẹ chào cha,
Chào ông bưng hộp, chào bà mai dong.
Mai dong làm mối cho xong,
Nên vợ nên chồng, đi tết đầu heo.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001