Gió đưa thuyền gỗ qua sông,
Hỏi ai bên ấy có chồng hay chưa.


Khảo dị:
Gió đưa thuyền gỗ qua sông,
Hỏi ai trong ấy có chồng tôi không?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001