Gió đưa tùng bá xiêu liên,
Hiềm vì hai chữ nợ duyên phải tuỳ.


Khảo dị:
Gió đưa tùng bá ngả nghiêng,
Hiềm vì hai chữ nợ duyên phải tuỳ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001