Gió đưa tàu lá tan tành,
Ôm duyên đi bán, bốn phía thành đều hay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001