Gió đưa mười tám lá xoài,
Bên văn bên võ có tài hát thi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001