Gió đưa liễu yếu mai cằn,
Liễu yếu mặc liễu, mai cằn mặc mai.


Khảo dị:
Gió đưa liễu yếu mai hoàng,
Liễu yếu mặc liễu, mai hoàng mặc mai.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001