Gió đưa lắt lẻo cột chòi,
Anh đen như rứa, mà đòi vợ xinh.


Khảo dị:
Gió đưa lắt lẻo cột đình,
Anh đen như rứa mà đòi vợ xinh.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006