Gió đưa lắt lẻo cái bầu,
Để qua qua chịu, không cầu lựu lê.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001