Gió đưa lá chuối te tàu,
Lấy chồng Văn Phú, không giàu cũng vui.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001