Gió đưa gió đẩy mây đùa,
Gặp đâu hay đó kén lừa mà chi.


Khảo dị:
Gió đưa gió đẩy duyên đưa,
Gặp đâu hay đó kén lừa làm chi.
Gió đưa gió đẩy mây mưa,
Gặp đâu hay đó kén lừa mà chi.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)