Gió đưa gió đẩy bông trang,
Bông búp về nàng bông nở về anh.


Khảo dị:
Gió đùa bông cúc, bông trang,
Bông búp về nàng bông nở về anh.
Gió đưa bông cúc, bông trang,
Bông búp về nàng bông nở về anh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001