Gió đưa gió đẩy bông trang,
Ai đưa ai đẩy duyên nàng tới đây.
Tới đây thì phải ở đây,
Bao giờ bén rễ, xanh cây hãy về.


Khảo dị:
Gió đưa gió đẩy bông trang,
Ai đưa ai đẩy duyên nàng tới đây.
Tới đây thì ở lại đây,
Bao giờ bén rễ, xanh cây hãy về.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975