Gió đưa cô Tấn cô Tần,
Cô lăn xuống giếng ai vần cô lên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001