Gió đưa cây cửu lý hương,
Giờ xa cha mẹ thất thường bữa ăn.
Sầu riêng bữa chẳng muốn ăn,
Đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm.


Khảo dị:
Gió đưa cây cửu lý hương,
xa cha mẹ thất thường bữa ăn.
Gió đưa cây cửu lý hương,
Từ xa cha mẹ thất thường bữa ăn.
Gió đưa cây cửu lý hương,
Xa cha xa mẹ thất thường bữa ăn.
Gió đưa cây cửu lý hương,
Từ ngày anh ngược, em thất thường bữa ăn.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001