Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.


Khảo dị:
Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay.
Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu mùi đắng cay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001