Gió đưa cây cúc ngã quỳ,
Ba năm chực tiết còn gì là xuân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001