Gió đưa cành liễu quằn hiêu,
Chim kêu ríu rít như khêu mối sầu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001